Stanovy OZDM

- vytvořeny členy OZDM v období květen-červen 2013

-  schváleny hlasováním na zasedání 11. 9. 2013

 

Cíle OZDM

 • Podporovat individualitu mládeže, vlastní názory a prezentovat zájmy dětí a mládeže.

 • Vytvářet prostor pro diskuzi a růst dětí a mládeže Opavska.

 • Prezentovat zájmy dětí a mládeže ve všech směrech.

 • Pomocí doporučení a návrhů poukazovat na problémy dětí a mládeže.

 • Šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod občana, Ústavy ČR a informovat o nich děti, mládež i dospělé ve svém okolí.

Formy práce

 • Připravovat a realizovat zasedání OZDM.

 • Zajišťovat výměnu názorů mládeže se zástupci města Opava, jednotlivými odbory Městkého úřadu Opava a komisemi Rady města Opava.

 • Spolupracovat s řediteli škol, učiteli, rodiči, vrstevníky a organizacemi na Opavsku.

 • Mít možnost podílet se na aktivitách pro děti, mládež a občany na Opavsku.

 • Účastnit se setkání dětských parlamentů a zastupitelstev v ČR a prezentovat zde své město a činnost OZDM.

 • Informovat o veškerých aktivitách OZDM širokou veřejnost a zástupce města, spolupracovat s médii

 Členství v OZDM

 • Členství v OZDM je dvojího typu, a to volené (školou) a dobrovolné.

 • Jak volenými, tak dobrovolnými členy jsou žáci vyššího stupně základních škol a studenti do 24 let.

Povinnosti členů:

 • Chodit pravidelně a včas na zasedání OZDM.

 • Nepřítomnost na zasedáních OZDM řádně omluvit telefonicky nebo e-mailem.

 • Podílet se na chodu zasedání OZDM.

 • Plnit úkoly, které vyplynou ze zasedání OZDM.

 • Nevykřikovat, respektovat názory všech členů OZDM a dát slovo druhému.

 • Spolupracovat se všemi členy OZDM.

 • Dodržovat pravidla slušného chování.

 • Během zasedání ztišit mobil.

 • Účastnit se dle možností všech aktivit.

 • Neplnění povinností člena může mít za následek jeho vyloučení z OZDM. Hlasování o možném vyloučení musí předcházet písemná výzva k podání vysvětlení na zasedání OZDM. Nevyužije-li člen OZDM možnost podání vysvětlení důvodu, bude hlasováno o jeho vyloučení. S vyloučením člena musí souhlasit nadpoloviční většina přítomných členů OZDM.

Práva členů:

 • Spolupracovat se všemi členy OZDM.

 • Volit a být volen na post předsedy a místopředsedy OZDM.

 • Říci svůj názor bez omezení.

 • Požadovat vysvětlení, informace.

 • Nevyjadřovat se k tématu.

 • Účastnit se všech aktivit.

 • Nebýt omezován v osobních potřebách (WC, pitný režim).

Struktura OZDM

 

Koordinátor

 • Koordinuje dětské zastupitelstvo a organizačně zajišťuje zasedání OZDM, prezentuje OZDM na veřejnosti, shromažďuje materiály (zápisy, články, atd.).

 • Spolupracuje s krajskými i městskými zastupitelstvy a jejich koordinátory.

 • V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedů zastupitelstva řídí
  dané zasedání.

 • Připravuje a svolává ve spolupráci s předsedou a místopředsedy zasedání OZDM.

 • Omlouvá neúčast na zasedání a neúčast ve škole.

Předseda

 • Je pravá ruka koordinátora.

 • Je volen členy zastupitelstva po kandidatuře na tento post, může být odvolán hlasováním nadpoloviční většinou všech členů OZDM.

 • Svolává, zahajuje a ukončuje schůzi OZDM po vzájemné domluvě s koordinátorem.

 • Určuje vedoucího zasedání a zapisovatele.

 • Úzce spolupracuje se všemi orgány OZDM a koordinátorem.

Místopředsedové

 • Místopředsedové OZDM jsou dva a jsou voleni zvlášť po kandidatuře na tento post, a to nadpoloviční většinou všech členů.

 • Místopředsedové zastupují předsedu na jeho pokyn, při zastupování předsedy mají jeho práva i povinnosti.

 • V případě rezignace či odvolání předsedy (nadpoloviční většinou všech členů) se do doby nové volby předsedy ujímají této funkce.

 • Místopředsedové se starají o komunikaci s ostatními krajskými dětskými zastupitelstvy či parlamenty.

 • Všechny volené posty jsou na jeden školní rok.

Předmět jednání a zasedání OZDM

 

Působnost OZDM

 • projednávat a schvalovat návrhy zastupitelů

 • schvalovat usnesení skupin (komisí)

 • zřídit komisi a stanovit počet jejich členů

Svolávání zasedání OZDM

 • Zasedání OZDM se koná alespoň 1x za měsíc.

 • Zasedání svolává koordinátor a předseda po vzájemné dohodě.

 • Požádá-li o svolání zasedání alespoň třetina zastupitelů, svolá koordinátor zasedání nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh programu zasedání.

 • O svolání zasedání OZDM musí být zastupitelé vyrozuměni nejméně 5 pracovních dnů předem, pozvánky jsou zasílány e-mailem.

Program zasedání

 • Program zasedání OZDM organizuje koordinátor s možností zapojení ostatních členů OZDM.

 • Program zasedání zpravidla obsahuje dobu a místo zasedání, návrhy usnesení (obsahuje zejména: uložení úkolů, odpovědnost a termín plnění), informace o činnosti, různé (diskuse).

Zápisy ze zasedání

 • Na každém zasedání OZDM se pořizuje zápis, v němž se uvede program, kdo zasedání řídil, kdo se účastnil, jaké návrhy byly podány, kteří řečníci vystoupili, přehled výsledků hlasování.

Jednání na zasedáních

 • Zasedání OZDM zahájí koordinátor nebo předseda OZDM, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

 • Členové potvrzují svou účast na zasedání podpisem na prezenční listinu.

  Členové schválí na návrh předsedy program zasedání a způsob projednávání jednotlivých bodů programu.